top of page

คอนทิเน็กท์ ให้บริการแปลเอกสาร ภาษาหลักๆทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น ภาษาอังกฤษ ภาษาเยอรมัน ภาษารัสเซีย ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาสวีเดน  ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาพม่า ภาษาเวียดนาม ภาษาเขมร ภาษาลาว ภาษาโปรตุเกส ภาษาสเปน ภาษาตุรกี ภาษามาเลเซีย ภาษาดัตช์ ภาษาเกาหลี ภาษาอิตาลี ภาษาอาหรับ โดยนักแปลมืออาชีพที่มากประสบการณ์

นอกจากให้บริการรับแปลเอกสารแล้ว ยังมีบริการรับรองเอกสารอย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็น

  • บริการแปลเอกสารและรับรองโดยผู้แปลสำหรับยื่นขอวีซ่า

  • รับรองเอกสารกับกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ (Legalization)

  • รับรองเอกสารกับสถานทูตประเทศต่างๆในไทย (Authentication)

  • รับรองเอกสาร/รับรองลายมือชื่อโดยทนายความวิชาชีพ

image.png
image.png
image.png
image.png
image.png
image.png
image.png
image.png
image.png
bottom of page