top of page

การรับรองเอกสารดำเนินการโดยทนายความที่ได้รับอนุญาตจากสภาทนายความ เรียกว่า ทนายความรับรองเอกสาร หรือ ทนายความรับรองลายมือชื่อ หรือ Notarial Services Attorney เพื่อให้สามารถนำเอกสารดังกล่าวไปใช้ในต่างประเทศได้ เช่น

-รับรองเอกสารเพื่อใช้ในต่างประเทศ

-รับรองเอกสาร รับรองใบสมัคร เพื่อเรียนต่อต่างประเทศ (Affidavit of support /Sponsor Notarization)

-รับรองสำเนาเอกสาร (Certified true copy)

-รับรองคำแปลเอกสาร (Certified correct translation)

-รับรองลายมือชื่อบุคคล กรรมการนิติบุคคล บริษัทจำกัด บริษัทมหาชน (Signature notarization and Legalization)

-รับรองข้อเท็จจริง (Marine protest notary public)

-รับรองความมีอยู่จริงของเอกสาร (Existence of Document)

-รับรองหนังสืออนุญาตจากผู้ปกครอง (Letter of authorization for travel / Custodianship declaration-Parents / Guardians notary public)

-รับรองถิ่นที่อยู่หรือการติดต่อสื่อสาร (Certified truly used for Communication)

-และอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด (Other duty under the law)

image.png
bottom of page